De Nye Sygdomme
- et bindeled mellem krop og psyke

Speciale af Psykomotorisk terapeut Ove B. Wadum
juni 2001
Danske Afspændingspædagogers masteruddannelse i samarbejde med 
Organisation Internationale de Psychomotricité et Relaxation, Paris


Smerter, generende spændingstilstande, træthed, uro, rastløshed, anspændthed og åndedrætsbesvær er kroppens måde at påkalde vores opmærksomhed. Kroppen har et budskab. Den vil fortælle, at vores tænkemåder og handlinger ikke er i overensstemmelse med vores egentlige behov. Dette er en af de konklusioner, der drages i det speciale, som afspændingspædagog Ove B. Wadum har skrevet i forbindelse med Danske Afspændingspædagogers masteruddannelse. Inspirationen til specialet, som hedder De Nye Sygdomme - et bindeled mellem krop og psyke, har han fra mange års erfaring med behandling af muskel- og skeletlidelser uden organiske fund. Han har haft meget positive resultater med forebyggelse og afhjælpning af ondt i ryggen, muskelsmerter, hovedpine, migræne, kroniske piskesmældssymptomer, stress, udbrændthed, åndedrætsproblemer, menstruationssmerter, depressive tilstande m.m.

Resumé:
"Det har med dette speciale været min hensigt at undersøge, om det er muligt at opstille en teoretisk funderet model, der forklarer udvikling af og anviser behandlingsmuligheder for den type af De Nye Sygdomme (DNS), der kan relateres til bevægeapparatet."

DNS er et bredt begreb, der dækker over betegnelser som: "Funktionelle lidelser", "Psykosomatiske lidelser", "Livsstilssygdomme", "De usynlige lidelser", "Ondt i livet" m.fl.. Eksempler på lidelserne er: muskelsmerter, uspecifikke lænderygsmerter, spændingshovedpine, fibromyalgi, kroniske piskesmældssymptomer og kronisk træthedssyndrom, alle uden fund af organiske årsager.

Ud fra hævdvundne teorier opstilles en forståelsesramme for DNS, der kan beskrives som en kæde af psykiske og fysiske begivenheder, der starter med en psykisk konflikt. En psykisk konflikt opstår når en person, Jeg'et, enten udefra pålægges eller selv, Overjeg'et, pålægger sig en handling eller udeladelse af en handling, som er i modstrid med personens egentlige behov, Id'ets driftsimpulser. Den psykiske konflikt bevirker en psykisk spænding, som i varierende grad opleves ubehagelig, stigende til angst. Da Id'ets driftsimpulser og de psykiske spændingstilstande opleves gennem kroppen, søger Jeg'et, at beskytte sig mod det ubehagelige ved at fortrænge kropsfornemmelser og følelser fra bevidstheden. Denne fortrængningsproces manifesterer sig fysisk i form af kronisk spændt muskulatur og hæmmet åndedræt. Det er følgevirkningerne af de kroniske muskelspændinger og åndedrætshæmningen, der til sammen antages at udvikle  DNS.
Der konkluderes at DNS, med relation til bevægeapparatet, og i den udstrækning de er en følge af fortrængninger, er mulige at forebygge og afhjælpe med afspændingspædagogisk behandling.

I undersøgelsen inddrages teorier og viden fra systemteorien, psykologien og den kropsorienterede psykoterapi, samt erfaringer fra Ove B Wadum’s egen praksis.
Systemteorien
skaber en ramme, hvor DNS kan ses i en bio-psyko-social helhedsforståelse. Denne teori giver mulighed for at opfatte de sansemæssige oplevelser af symptomerne, dvs. lidelserne ved DNS, som feedback-signaler fra organismen til bevidstheden. De indgår på denne måde i organismens selvregulering og i organismens bestræbelser på selv-opretholdelse.

Det psykologiske teorigrundlag bygger på de psykoanalytiske begreber: Jeg'et, Id'et, og Overjeg'et, hvor bevidstheden opdeles i det bevidste og det ubevidste. Endvidere inddrages to elementer: konfliktbegrebet og forsvarsmekanismerne, hvor det grundlæggende forsvar er fortrængning. Det teoretiske udgangspunkt for samspillet mellem krop og psyke hentes i den reichianske tradition for kropsorienteret psykoterapi, og som kilder er inddraget Alexander Lowen’s og David Boadella’s teorier.

I specialet er den afspændingspædagogiske forståelse af DNS, samt behandlingsmetoderne indgående beskrevet. Sluttelig fremlægges nogle generelle erfaringer fra praksis med afspændingspædagogisk behandling af DNS.

Som konkrete eksempler gengives tre behandlingsforløb med henholdsvis: Migræne, Ondt i ryggen og Kroniske piskesmældssymptomer.

Specialet er på 55 sider i A4-format og kan købes for 160 kr. plus forsendelse hos forfatteren.

 

AFSPÆNDING & PSYKOMOTORIK
v/ Ove B Wadum
Psykomotorisk terapeut dap
Søborg Hovedgade 139 A,
2860 Søborg
Tlf.: 2365 1230    www.slapheltaf.dk